Binnen 14 dagen in huis !
Gratis levering !
Koop nu en betaal later !
Laagste prijs garantie !

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden
HOME / ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Interieur Living. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Interieur Living.

2. Bestellingen
Betalingsmogelijkheden:
Bancontact / iDEAL: Betaling snel, veilig en gemakkelijk!
Wij beoordelen uw bestelling en stemmen zonodig de totaalkosten met u af (vrijblijvend)
Bij wederzijds akkoord ontvangt u een elektronische factuur per mail
U kunt deze betalen met behulp van onze betaal mogelijkheden
Wij zien uw betaling direct en zetten de bestelling voort

Door grote variatie van producten in ons assortiment, klanten en regio’s verschillen onze leveringskosten per bestelling. Wanneer u producten in uw winkelwagen toe voegt vindt u de verschillende opties van verzendkosten. Wanneer er géén vaste kosten vernoemd zijn vindt u de optie om vrijblijvend een opgave van de verzendkosten te ontvangen. In dit geval ontvangt u een vrijblijvende offerte specifiek gericht op uw aanvraag.
Per bestelling kiezen wij voor u de voordeligste optie gerelateerd aan locatie, combinatie en hoeveelheid van producten.
Bezorgkosten van (grote artikelen worden bij uw aankoop zichtbaar gemaakt) 

Kortom; altijd de voordeligste optie die wij u vrijblijvend presenteren!
* Indien het transport afwijkt van de hierboven vermelde leveringsmogelijkheden dan zullen wij contact met u opnemen.

3. Levering en risico
Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
Bij levering franco zijn de zaken voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen zijn de zaken voor rekening en risico van de koper.
Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
Levering van onze grote artikelen zijn tot aan de 1e drempel begane grond van het gebouw, mits anders is aangegeven.
Bij levering zowel franco als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
De opgegeven bestelling kan (indien voorradig) in de meeste gevallen, afhankelijk van de manier van betalen. Levertijden zullen altijd in overleg plaatsvinden. Indien een bestelling niet kan worden geleverd binnen de overeengekomen levertijd, heeft de consument het recht om na een wachttijd van 30 dagen de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor goederen die op speciale bestelling van de consument worden geleverd.
Onze producten kunnen in heel Nederland en België worden geleverd. De goederen worden, indien mogelijk, voor de deur afgeleverd .
Op het moment van levering dient er iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen. Na de ontvangst van de goederen zijn alle risico’s op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger. Indien er niemand aanwezig is op het moment van levering, zullen de kosten voor het nogmaals aanbieden van de goederen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Eventuele wijzigingen van de leverdatum en/of adres dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken leverdatum/-tijd worden doorgegeven aan Interieur Living.
4. Betalingen
Betalingen geschieden vooraf. Op het moment dat betalingen door de bank verwerkt zijn worden zij real-time bij Interieur Living aangeleverd. D.w.z. dat ze na verwerking door de bank direct bij Interieur Living zichtbaar zijn. Hierna zal Interieur Living tot levering van het bestelde overgaan.
Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen.

5. Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit dient u schriftelijk te doen. De wijze van retourneren wordt ten allen tijde telefonisch of via e-mail door Interieur Living aangegeven. Retour te zenden pakketten dienen voldoende te worden gefrankeerd. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.
De totale kosten van een retourzending zijn ten allen tijde voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht is uitgesloten voor producten vervaardigd naar de specificaties van de consument.(Maatwerk) Hierdoor kunt U geen aanspraak maken op retour.
De volgende producten vallen niet onder het herroepingsrecht: matras, bedbodem, topmatras, nachtkastje of boxspring
* Voor meer informatie zie: Aanvulling Verkoopvoorwaarde Interieur Living
6. Garantiebepaling
Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen altijd ter beoordeling van de fabrikant zijn. Interieur Living is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.
De garantietermijn gaat in op de dag van levering. De afleverdatum staat vermeld op de factuur en deze dient derhalve bewaard te worden als zijnde het garantiebewijs. Indien er geen factuur overlegd kan worden kunnen garantiemeldingen niet in behandeling worden genomen.

7. Aanbiedingen / offertes
Offertes zijn eenmaal geldig en persoonlijk. Interieur Living is in geval van een offerte niet verplicht tot deellevering.
Alle door Interieur Living gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van Interieur Living. Als blijkt dat naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen begrijpelijk is dat de aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan Interieur Living niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van Interieur Living.
8. Reclames
De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk aan Interieur Living te worden gemeld en dienen voorzien te zijn van klant- en factuurnummer.
Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, Word deze alsnog her levert. gemaakte kosten zijn voor de klant.
Reclames op partijen, welke aangebroken of (geheel of gedeeltelijk) verwerkt zijn worden niet geaccepteerd.

9. Kwaliteit
Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per artikel betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken.

10. Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment dat het totaalbedrag van de factuur in zijn geheel is ontvangen door Interieur Living , blijft Interieur Living volledig eigenaar van de geleverde goederen.
Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen of af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt het totaalbedrag van de factuur, ongeacht andersluidend beding, per direct opeisbaar.
De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
11. Aansprakelijkheid
Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door Interieur Living geleverde goederen, gaan de onder garantiebepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal Interieur Living niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade.

12. Afwijkende bedingen of voorwaarden
Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

13. Geschillen
Alle geschillen zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslecht door arbitrage.
In afwijking van het bovenstaande heeft de partij die een vordering wenst te doen gelden, die uit hoofde van het gevorderde bedrag behoort tot de competentie van de kantonrechter, de bevoegdheid haar vorderingen bij de kantonrechter in te stellen. In dat geval is de wederpartij aan de keuze van degene, die de uitspraak verlangt, gebonden. Voor zover de schuld door de afnemer niet is betwist, kan ten allen tijde veroordeling tot betaling worden gevraagd aan de gewone rechter.

14. Overmacht
Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de koper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.
In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van zes maanden te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

15. Toepasselijk recht
Van toepassing is het Belgisch recht.
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank.
Interieur Living behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht verandert of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen. 

Interieur Living Verkoopvoorwaarden Aanvulling
Het plaatsen van uw bestelling
U kunt uw bestelling zelf online plaatsen via de webwinkel van Interieur Living. Houd er rekening mee dat er geen herroepingsrecht geldt voor gepersonaliseerde/op maat bestelde producten en artikelen die persoonlijk van aard zijn. Zie ook verderop: ‘uw herroepingsrecht’. Als er bijzonderheden zijn waarmee wij rekening moeten houden bij het bezorgen van uw bestelling (zie ook hieronder: ‘het bezorgen van uw bestelling’) dan kunt u die doorgeven aan onze Klantenservice.

 

De bevestiging van uw bestelling
Direct na uw bestelling ontvangt u via e-mail een orderbevestiging. Hierop treft u onder andere een ordernummer aan. Houd dit nummer bij de hand als u vragen hebt over uw order. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat u de orderbevestiging ontvangen hebt. Ontvangt u geen orderbevestiging, controleer dan eerst of deze in uw spambox terechtgekomen is. Als dat niet het geval is, neem dan alstublieft contact op met de Klantenservice. Wij controleren dan of wij uw bestelling ontvangen hebben.

Bezorgadres wijzigen
Wijziging van het bezorgadres is in overleg met ons mogelijk. Dit kan er wel toe leiden dat wij een nieuwe leverdag met u moeten afspreken. De reden hiervan is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor we de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt. 

Bestelling wijzigen
Een wijziging van de bestelling moet uiterlijk binnen een werkdag worden doorgegeven door contact op te nemen met de Klantenservice. Dit kan er wel toe leiden dat de levertijd iets langer wordt.

Bestelling annuleren
U hebt de mogelijkheid om de koop op afstand voor levering zonder opgave van redenen en zonder kosten te annuleren. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
U laat ons tijdig schriftelijk weten dat u de koop op afstand annuleert, door een e-mail te sturen en contact op te nemen met onze klantenservice.
Het gaat niet om een op maat gemaakt product of een product van persoonlijke aard (welke voor u persoonlijk is samengesteld, zoals een matras, bedbodem, topmatras of boxspring). Als het product speciaal voor u besteld en geproduceerd is, kunnen wij de bestelling niet kosteloos annuleren. Wij moeten hiervoor 30% annuleringskosten in rekening brengen (volgens de algemene voorwaarden van Interieur Living).
Levering en montage
Wij leveren in heel Nederland en België.
Montage is met uitzondering van de Waddeneilanden.

 

Het bezorgen van uw bestelling
Om de levering zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u ons vooraf te laten weten of er bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij de bezorging van uw bestelling. Wij verzoeken u stil te staan bij de volgende zaken:
Kan onze vrachtwagen uw woning bereiken? Denk daarbij aan opgebroken straten of binnensteden die afgesloten zijn voor autoverkeer.
Onze monteurs moeten uw slaapkamer kunnen bereiken. Is het trapgat ruim genoeg?
In geval van een flat of een bovenwoning: hoe kunnen wij uw woning bereiken? Is er een lift aanwezig?
Indien wij geen gebruik kunnen maken van de reguliere ingang van de woning en/of de toegang naar de kamer waar de goederen geplaatst moeten worden, bijvoorbeeld gebruik moeten maken van ramen, balkons of andere niet reguliere ingangen van de woning of slaapkamer, dan is dit geheel voor risico van de koper. Mocht het bezorgen hiervoor meer tijd gaan kosten en/of andere kosten met zich meebrengen dan kunnen hier meerkosten voor berekend worden. Indien de bezorgers vanwege tijdgebrek en/of risico voor beschadiging te groot vinden, dan heeft Interieur Living het recht om de goederen retour te nemen. De koper is wel verplicht om de goederen te betalen, inclusief de bezorg- en plaatsingskosten.
Als vanwege de bijzondere omstandigheden voor de bezorging extra kosten gemaakt moeten worden, zijn deze voor uw rekening (bijvoorbeeld het huren van een lift, of het deelbaar moeten maken van een hoofdbord). U kunt dit redelijk makkelijk testen door een stuk karton uit te knippen in de maat van het grootste onderdeel, en te kijken of deze makkelijk door het trappengat past. De meeste artikelen zullen geen problemen leveren.
Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van uw huis en/of uw slaapkamer, kan Interieur Living niet aansprakelijk gesteld worden voor de negatieve gevolgen daarvan. Als u van tevoren eventuele obstakels verwijdert (denk aan kastjes, planten of schilderijen) kunnen wij de producten neerzetten en monteren op de plaats die u aangeeft. Voor de goede orde wijzen wij u op het feit dat u zelf verantwoordelijk bent voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar uw bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan zijn eventuele daarmee verband houdende kosten voor uw rekening.

De levertijd
De producten die Interieur Living online aanbiedt, hebben doorgaans een indicatieve levertijd. De levertijd, die op de website wordt vermeld, vangt aan op het moment dat u van ons een orderbevestiging ontvangen hebt. In de orderbevestiging staat een indicatieve levertijd waarin de bestelling bij u wordt bezorgd. Het kan voorkomen dat het onverhoopt, als gevolg van grote drukte of andere omstandigheden, niet lukt uw bestelling binnen de op onze website aangegeven levertijd bij u te bezorgen. U ontvangt hiervan dan zo spoedig mogelijk van ons nadat de bestelling geplaatst is bericht. Als de vertraging van de levertijd meer dan dertig dagen bedraagt, bent u gerechtigd om de koop zonder extra kosten te ontbinden. Uw eventuele (aan)betaling wordt dan binnen 30 dagen na ontbinding op uw rekening teruggestort.

De aangegeven indicatieve levertijden zijn gebaseerd op werkweek van 5 werkdagen (maandag t/m Vrijdag). De koper is verantwoordelijk om te controleren of er in de indicatieve levertijd een vakantie of feestdag valt. Deze periodes beïnvloeden de levertijden dermate, dat er bij bestelling rekening mee gehouden dient te worden.
De leverdag
Houd er rekening mee dat u op de leverdag thuis moet zijn voor het in ontvangst nemen van uw bestelling. De levering kan gedurende een gehele werkdag (inclusief de avond) plaatsvinden. Zodra de levering klaar staat voor verzending ontvangt u van ons bericht omtrent de levering.

Het tijdstip van levering
Bij grote artikelen welke wij met onze eigen bezorgdienst zullen bezorgen, zal onze planning persoonlijk met u contact opnemen om een indicatieve werkdag af te spreken waarop de levering plaats zal vinden. Leveringen van kleine artikelen zal door een pakketdienst geleverd worden zullen zodra deze verzendklaar zijn gemaakt verstuurd worden.
Door de situatie op de Belgische en Nederlandse wegen is het voor ons helaas niet mogelijk om een exact tijdstip aan te geven. In plaats daarvan wordt een tijdsperiode van ongeveer vier uur aangegeven waarbinnen u ons kunt verwachten. Hoewel wij ons uiterste best doen de bestelling binnen de aangegeven tijdsperiode te bezorgen, kunnen wij dit niet altijd garanderen. U kunt daaraan dan ook geen rechten ontlenen. Voor producten die wij via een pakketdienst bij u bezorgen kunnen wij u helaas niet exact informeren over de leverdag en levertijd, aangezien wij dit transport hebben uitbesteed. In de regel worden deze producten binnen vijf werkdagen na het plaatsen van uw order door onze pakketdienst bij u bezorgd.

Bent u niet thuis?
Wij gaan ervan uit u op de afgesproken leverdag thuis te treffen. Als dit niet het geval is, zal de chauffeur proberen u telefonisch te bereiken. Kunnen wij geen contact met u leggen, dan krijgt u een kaartje in de bus. U kunt ons dan bellen, zodat wij u een nieuwe leverdag kunnen doorgeven. Houd er rekening mee dat dit later kan zijn dan de eerste oorspronkelijk overeengekomen leverdag. Wij zijn dan wel genoodzaakt extra bezorgkosten in rekening te brengen.

Controleren van uw bestelling bij levering
Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze chauffeur de geleverde producten met u na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateert u gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De chauffeur zal dit dan op het ontvangstbewijs vermelden. Als alles in orde is, vraagt de chauffeur u de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen. Als uw producten opgestuurd worden, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de chauffeur de goederen niet met u nalopen. Controleer dan echter ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht u na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met onze Klantenservice.
Montage door Interieur Living
In sommige gevallen zal Interieur Living de producten voor u monteren. U ziet dit terug op uw orderbevestiging. Houd wel rekening met de volgende spelregels:
Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen.
Interieur Living is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen op de plaats die u in gedachten hebt.
Wij verzamelen het restafval (o.a. verpakkingsmateriaal, karton en plastic) netjes en nemen dit ook weer mee zodat u hier niet mee blijft zitten.
Uw herroepingsrecht
U hebt de mogelijkheid om gedurende veertien dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
U laat ons tijdig (binnen de termijn van veertien werkdagen) schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt, door een e-mail te sturen en contact op te nemen met onze Klantenservice.
– Het product is onbeschadigd en zit in de originele en ongeopende verpakking.
– Het product is ongebruikt en niet gemonteerd.
– Het gaat niet om een op maat gemaakt/gepersonaliseerd product. 
Wij stellen deze voorwaarden, omdat onze producten duidelijk persoonlijk van aard zijn en daardoor niet teruggezonden kunnen worden als ze al uitgepakt, beschadigd of gebruikt zijn. Matrassen en beddengoed kunnen wij bijvoorbeeld niet meer verkopen als de verpakking al geopend is of de producten gebruikt zijn. Dat zou immers niet prettig zijn voor andere klanten. Bij gemonteerde producten geldt dat deze er als gevolg van de montage en demontage niet meer als nieuw uitzien. Ook ge(de)monteerde producten kunnen wij dus niet meer verkopen.
De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als u een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie of de extra garanties van Interieur Living valt. Zodra u ons hebt laten weten dat u de koop op afstand ontbindt, zullen wij de order annuleren. Indien u de goederen reeds heeft ontvangen dient u deze retour te sturen, de kosten voor het retour sturen zijn voor uw rekening. Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen 30 dagen na ontbinding op uw rekening teruggestort. Terugstorting vindt alleen plaats als het product door Interieur Living in ontvangst is genomen. Als het product via een pakketdienst is geleverd, dan moet u het terugsturen.

Klachten
Als u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Wij proberen uw klacht dan naar tevredenheid voor u op te lossen.

De garantiebepalingen van Interieur Living
Uw wettelijke rechten. De Nederlandse wetgeving biedt u bepaalde wettelijke rechten voor het geval dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen. De onderstaande garantiebepalingen laten deze wettelijke rechten onverlet en houden dus geen beperking van uw wettelijke rechten in.

De start van de garantietermijn
De garantietermijnen gaan in op het moment dat Interieur Living uw bestelling bij u heeft bezorgd.

Voorwaarden voor de garantie
Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
U kunt aantonen dat u bij Interieur Living een aankoop hebt gedaan.
Het product is onbeschadigd en schoon.
U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies. Zie ook de rubriek ‘uw spullen mooi houden’ onder aan deze voorwaarden.
U stelt Interieur Living binnen een gepaste tijd nadat u een gebrek hebt ontdekt op de hoogte door contact op te nemen met de Klantenservice.

Verder gelden de voorwaarden die hieronder zijn vermeld.
De garantie
U mag verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. In overleg met Interieur Living kan bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vastgelegd worden dat de geleverde producten ook de eigenschappen moeten bezitten die nodig zijn voor een bepaald bijzonder gebruik ervan. In dat geval mag u ook verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor dit bijzondere gebruik nodig zijn en gelden de wettelijke rechten die de Belgische wetgeving u biedt ook voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor dit overeengekomen bijzondere gebruik. Interieur Living kan in dat geval echter wel bepalen dat de onderstaande aanvullende garantietermijnen en -bepalingen niet gelden voor het ontbreken van deze eigenschappen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd bij het sluiten van de overeenkomst.
Als een geleverd product niet aan de hiervoor bedoelde verwachtingen voldoet, gelden de wettelijke rechten die de Belgische wetgeving u biedt.

Garantievoorwaarden:

Interieur Living hanteert een volledige garantietermijn van 6 maanden. Deze garantiebepalingen zijn actief indien de onderhoudsadviezen van Interieur Living correct gevolgd zijn en dat sprake is geweest van normaal huishoudelijk gebruik.
Indien er sprake is van verkleuring hanteert Interieur Living een volledige garantietermijn van 3 maanden.

Voorwaarden
Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Interieur Living garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.
Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten.
Interieur Living kan enkel service verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste originele koper.
Overige garantiebepalingen
Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. 

Disclaimer
De inhoud van de Interieur Living website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Interieur Living voorafgaand toestemming geeft.
Alhoewel Interieur Living getracht heeft om de informatie op de website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, is Interieur Living niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op de Interieur Living website voorkomen. Interieur Living accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

Copyright
De op de Interieur Living afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, fotografie, illustraties, grafische materiaal, handelsnamen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van Interieur Living en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interieur Living.

Privacy statement
Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Interieur Living respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie die u aan Interieur Living verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.
Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant of in termijnen, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij u tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt.

Vragen?
U mag ons via onze klantenservice om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Bij vragen of opmerkingen kunt u ook schriftelijk contact met ons opnemen via Interieur Living.

Binnen 14 dagen in huis !
Gratis levering !
Koop nu en betaal later !
Laagste prijs garantie !